Tin tức

THÔNG TIN VẬT PHẨM RƯƠNGTHÔNG TIN VẬT PHẨM RƯƠNG

LƯU Ý: Rương Hoàng Kim và Hồng Sắc rơi ra từ Hoạt Động Thái Thạch Cơ lv 50

THÔNG TIN

Vật phẩm

HỒNG SẮC NGUYỆT QUANG BẢO HẠPHOÀNG KIM NGUYỆT QUANG BẢO HẠP
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Định hướng nguyệt hoa hỷ khánh
Chìa Khóa Hoàng Kim
Cường Hóa Thạch Lv 4 Hỷ Khánh Lễ Bao
Long Tinh Thạch lv3
Cường Hóa Thạch Lv 3 Hỷ Khánh Lễ Bao
Phụng Đồng Thạch lv3
Thần Phù Lịch Luyện
Thánh Mâu Thạch lv3
Tiên Thảo Lộ-Cao Cấp
Túi thăng cấp bộ trang bị 60
Thần Câu Hoàn
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Thần Dực Bảo Tinh Lv 1
Mãnh Thiên Linh Thạch
Nguyệt Ảnh Tuyền Thủy
Mãnh Địa Linh Thạch
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Mãnh Nhân Linh Thạch
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Rương bảo thạch hiếm lv 2
Rương Sách Tùy Tùng Lv 4
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Rương Sách Tùy Tùng - Chân Lv 4
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Túi thăng cấp bộ trăng bị 70
Mạc Ngọc
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Rương Sách Tùy Tùng Lv 3
Phù Ghép Linh Thạch Lv3
Lịch Luyện Phù
Đá Thiên Linh Thạch Lv 2
Đồng Hổ Phù
Đá Địa Linh Thạch Lv 2
Hòa Thị Bích Tím
Đá Nhân Linh Thạch Lv 2
Rương Cao Cấp
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Túi Cao Cấp
Phồn Thiên Vũ
Ngũ Hỏa Như Ý
Đá Thiên Linh Thạch Lv 1
Đá Địa Linh Thạch Lv 1
Đá Nhân Linh Thạch Lv 1
Vạn Lý Huyền Hoàng Thạch
Đồng Hổ Phù
Ngân Hổ Phù
Rương bảo thạch lv 3
Rương bảo thạch hiếm Lv 3
Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4
Thần Hửu-Hải Hạn Châu lv 4
Thần Hửu-Địa Linh Châu lv 4
Rương Chứa Đồ Đặc Biệt
Túi Mở Rộng Đặc Biệt
Công thức Phượng Văn Giới Chỉ - Cam Lv 62