Tin tức

THÔNG TIN VẬT PHẨM RƯƠNGTHÔNG TIN VẬT PHẨM RƯƠNG

LƯU Ý: Rương Hoàng Kim và Hồng Sắc rơi ra từ Hoạt Động Thái Thạch Cơ lv 50

THÔNG TIN

Vật phẩm

HỒNG SẮC NGUYỆT QUANG BẢO HẠPHOÀNG KIM NGUYỆT QUANG BẢO HẠPRƯƠNG LỄ QUYỂN
Thẻ Đặc Quyền VIP ( 7N)
Định hướng nguyệt hoa hỷ khánh
Long Tinh Thạch Lv 4
Chìa Khóa Hoàng Kim
Cường Hóa Thạch Lv 4 Hỷ Khánh Lễ Bao
Phụng Đồng Thạch Lv 4
Long Tinh Thạch lv3
Cường Hóa Thạch Lv 3 Hỷ Khánh Lễ Bao
Thánh Mâu Thạch Lv 4
Phụng Đồng Thạch lv3
Thần Phù Lịch Luyện
Long Tinh Thạch Lv 3
Thánh Mâu Thạch lv3
Tiên Thảo Lộ-Cao Cấp
Phụng Đồng Thạch Lv 3
Túi thăng cấp bộ trang bị 60
Thần Câu Hoàn
Thánh Mâu Thạch Lv 3
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Thần Dực Bảo Tinh Lv 1
Lễ Bao tâm pháp cơ bản cao cấp
Mãnh Thiên Linh Thạch
Nguyệt Ảnh Tuyền Thủy
Lễ Bao tâm pháp tổng hợp cao cấp
Mãnh Địa Linh Thạch
Khí Hải Linh Hồ Lv4
Hanh Vận Mặc Ngọc - Vũ Khí
Mãnh Nhân Linh Thạch
Khí Hải Linh Hồ Lv5
Hanh Vận Mặc Ngọc - Phòng Cụ
Rương bảo thạch hiếm lv 2
Rương Sách Tùy Tùng Lv 4
Hanh Vận Mặc Ngọc - Trang Sức
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Rương Sách Tùy Tùng - Chân Lv 4
Hướng Tâm Quả Lv 3
Rương Hạnh Vận Mặc Ngọc
Túi thăng cấp bộ trăng bị 70
Đan x2.5 EXP
Mạc Ngọc
Phù Ghép Linh Thạch Lv2
Tọa kỵ Địa Hành Giả 7 ngày
Rương Sách Tùy Tùng Lv 3
Phù Ghép Linh Thạch Lv3
Rương Bảo Thạch Lv 2
Lịch Luyện Phù
Đá Thiên Linh Thạch Lv 2
Rương Bảo Thạch Lv 3
Đồng Hổ Phù
Đá Địa Linh Thạch Lv 2
Rương Bảo Thạch Lv 4
Hòa Thị Bích Tím
Đá Nhân Linh Thạch Lv 2
Rương Bảo Thạch Lv 5
Rương Cao Cấp
Rương Thần Hữu Bảo Châu lv 3
Rương Chứa Đồ Đặc Biệt
Túi Cao Cấp
Phồn Thiên Vũ
Túi Mở Rộng Đặc Biệt
Ngũ Hỏa Như Ý
Lưu Kim Long Văn Lư
Đá Thiên Linh Thạch Lv 1
Phi Tuyết Minh Tinh
Đá Địa Linh Thạch Lv 1
Phồn Thiên Vũ
Đá Nhân Linh Thạch Lv 1
Đá Thiên Linh Thạch Lv 1
Vạn Lý Huyền Hoàng Thạch
Đá Địa Linh Thạch Lv 1
Đồng Hổ Phù
Đá Nhân Linh Thạch Lv 1
Ngân Hổ Phù
Đá Thiên Linh Thạch Lv 2
Rương bảo thạch lv 3
Đá Địa Linh Thạch Lv 2
Rương bảo thạch hiếm Lv 3
Đá Nhân Linh Thạch Lv 2
Thần Hữu-Thiên Khung Châu lv 4
Đá Thiên Linh Thạch Lv 3
Thần Hửu-Hải Hạn Châu lv 4
Đá Địa Linh Thạch Lv 3
Thần Hửu-Địa Linh Châu lv 4
Đá Nhân Linh Thạch Lv 3
Rương Chứa Đồ Đặc Biệt
Lễ bao nghề rượu
Túi Mở Rộng Đặc Biệt
Lễ bao nghề thêu
Công thức Phượng Văn Giới Chỉ - Cam Lv 62
Lễ bao nghề rèn

Túi Thăng Cấp Bộ Trang Bị Lv 60

Thần Phù Lịch Luyện

Tiên Thảo Lộ-Cao Cấp


Thần Câu Hoàn


Rương Sách Tùy Tùng Lv 4


Thần Dực Bảo Tinh lv1